Manifest voor Agile Veranderen

Manifesto Agile Veranderen Ben Linders
Manifesto Agile Veranderen Ben Linders

Het manifest voor agile veranderen helpt organisaties om hun agility te verhogen. Het zorgt voor blijvende verbetering van de resultaten, tevreden klanten, en blije medewerkers. Dit eerste artikel over Agile Veranderen beschijft de uitgangspunten en waarden met behulp van het manifest voor agile veranderen.

Agile software ontwikkeling is gebaseerd op het Manifest voor Agile Software Ontwikkeling. Dit manifest bevat vier waarden en twaalf principes. Het manifest voor agile veranderen is op een zelfde manier opgebouwd. Het beschrijft mijn visie en werkwijze in organisatieverandering, samengevat in vier waarden.

Mijn verander “waarden”

  • Betrekken van professionals en ruimte geven voor ideeën over standaardisatie en voorschrijven van werkprocesse
  • Stapsgewijze evolutionaire verbetering van binnen uit over top down opleggen van veranderingen.
  • Resultaatgericht en intensief samenwerken over directieve doelen met “command & control” management.
  • Prioritiseren en flexibel inspelen op kansen over budgetteren en veranderplannen uitvoeren.

De waarden aan de rechterkant van bovenstaande statements zijn en blijven belangrijk, maar ik geef graag meer aandacht aan de waarden aan de linkerkant. Daarom geef ik bijvoorbeeld de voorkeur aan het in kaart brengen van de bestaande werkprocessen met de medewerkers en samen werken aan verbetering mbv retrospectives in plaats van organisatiebreede uitrol van Scrum met standaard trainingen. En werk ik liever met een veranderbacklog waarin de prioriteiten eenvoudig aan te passen zijn dan met een plan.

Ook veranderen veranderd

In de nabije toekomst zal ik diverse artikelen publiceren waarin ik dieper in ga op de waarden van dit manifest. Ik geef daarin o.a. voorbeelden van betrekken van professionals in verandertrajecten, top-down versus bottom up veranderen, evolutionaire versus revolutionaire verandering en resultaatgericht veranderen.

Trainer / Coach / Adviser / Author / Speaker | http://BenLinders.com/game | http://BenLinders.com/exercises | editor @InfoQ | agile workshops | people matter!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store