Integreer Kwaliteit met Lean Software Ontwikkeling

Integreer kwaliteit Agile Lean

Agile methoden zoals Scrum leggen de nadruk op functionaliteit. Klanten verwachten echter naast functionaliteit dat ook de kwaliteit van het product in orde is. Waar Agile voornamelijk aandacht geeft aan het software team en de interactie met de omgeving, kijkt Lean naar de gehele keten: van klantbehoefte tot waarde voor de klant. Een van de aspecten van Lean Software Ontwikkeling is het integreren van kwaliteit.

Lean Software Ontwikkeling combineert Agile en Lean met de volgende 7 principes:

  1. Verminder Verspillingen (Eliminate Waste)
  2. Integreer Kwaliteit (Build Quality In)
  3. Leer Voortdurend (Learn Constantly)
  4. Lever Snel (Deliver Fast)
  5. Betrek Iedereen (Engage Everyone)
  6. Verbeter Continue (Keep getting Better)
  7. Optimaliseer het Geheel (Optimize the whole)

Kwaliteit begint bij de klanten

Kwaliteit is de mate waarin voldaan wordt aan de behoeften van de gebruikers, en aan de eisen van de opdrachtgevers. Dat kunnen zowel functionele behoeften zijn (iets wat het product of dienst moet doen), of “performance”of niet-functionele eisen (hoe snel, hoe veel, de betrouwbaarheid, etc), vaak is het een combinatie van beide.

Het zijn je klanten die bepalen wat kwaliteit is (en wat niet), en wat vereist is voor een goede kwaliteit. Pas als je weet wat je klanten nodig hebben kun je naar goed oplossingen zoeken om aan hun wensen te voldoen. Je integreert daarmee kwaliteit in het gehele ontwikkelproces.

Het juiste product

In de planning game gaat het erom dat de product eisen duidelijker worden. Wat willen klanten bereiken met het product, welke waarde moet het hun gaan bieden? Wat moet het product doen om die waarde te kunnen leveren? Maar ook de kwaliteitseisen: hoe snel moet het werken, en hoe betrouwbaar en stabiel moet het zijn? Het team benut zijn kennis en ervaring om te bepalen wat mogelijk is, en hoe het product op een Lean manier ontwikkelt kan worden.

In de product demonstratie laat je het product zien aan de klanten en vraag om je feedback. Is dit wat de klant wil? Is het goed genoeg? Maar ook: Is het snel genoeg, handig te gebruiken. Betrouwbaar en veilig? En, gegeven wat het product nu doet, wat is er nog meer nodig?

Kwaliteit met Agile en Lean

In de discussies vooraf en in de planning game formuleren de product owner en het team de acceptatie criteria. Voor kwaliteitseisen moeten die criteria meetbaar zijn. Dus niet “snel genoeg” maar “in 90% van de gevallen reageert het systeem binnen 1 seconde”.

Samen met de product owner formuleren de teamleden user stories. De acceptatiecriteria in de user stories worden door het team gebruikt om af te spreken hoe ze de software gaan maken en verifiëren.

Bijvoorbeeld, voor een bepaalde user story doen ze een spike, ze maken een stukje sofware en een testcase die meet hoe snel de software is om te bepalen of wat de klant wil haalbaar is. Voor een andere user story wil het team pair programming gebruiken, het is een complexe functie waarmee de team leden nog geen ervaring hebben.

Er zijn ook stories waarbij test driven design volgens het team de beste aanpak is, en een enkele story waarbij de klant nog niet echt weet wat het product precies moet gaan doen om er op een handige manier mee te kunnen werken, daar lijkt prototyping met Lean Startup het beste te passen.

De vereiste functionaliteit en kwaliteit is bepalend voor de aanpak. De product owner maakt duidelijk wat er nodig is en welke kwaliteit de klanten verwachten. Het team weet wat met een bepaalde manier van werken haalbaar is, en check in de planning game met de product owner. Te weinig kwaliteit is niet goed, maar teveel ook niet. Het gaat bij lean om het vinden van de juiste balans tussen tijd, geld en kwaliteit voor het leveren van functionaliteit.

In de demonstratie wordt de software getoond en gechecked of het voldoet. Daarbij telt zowel de functionaliteit als de kwaliteit. Het moet niet alleen werken, het moet ook snel genoeg zijn, betrouwbaar, bedienbaar, etc. Pas dan voldoet het product aan alle eisen en is het af.

De kracht zit in de samenwerking tussen het team en de product owner gedurende de ontwikkeling. Is er een gedeeld beeld wanneer, hoe en waarvoor klanten het product gebruiken? Wat betekent het product voor hun en welke waarde het kan toevoegen? Kan de product owner voldoende duidelijk maken wat nodig is, en checken de teamleden of ze het goed begrepen hebben? Leren ze van dingen die niet goed zijn gegaan?

Integreer kwaliteit

kwaliteitsverbetering
kwaliteitsverbetering

In de workshop software kwaliteitsverbetering leer je hoe je goede producten en diensten kunt leveren. Kwaliteitsverbetering helpt organisaties om beter te voldoen aan de behoeften van de gebruikers en aan de eisen van de opdrachtgevers.

Trainer / Coach / Adviser / Author / Speaker | http://BenLinders.com/game | http://BenLinders.com/exercises | editor @InfoQ | agile workshops | people matter!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store